VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Internetový obchod www. papuce.sk prevádzkuje :
Dušan Podmajerský
Turá Lúka 630
907 03
IČO : 30060893
DIČ: SK 1020283561
(ďalej len "prevádzkovateľ")

 

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy papúč, ktoré www.papuce.sk  ponúka. (ďalej len "kupujúci")

Používaním webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

DODACIE PODMIENKY

 

Pri dodaní poštou na dobierku 10 pracovných dní od oznámenia (prostredníctvom internetového formulára e-mailom, alebo poštou).
Pri zaplatení vopred 10 pracovných dní od obdržania objednávky.

V období pred Vianocami sú objednávky  vybavovane tak aby boli už 24.12. u zákazníka.

 

OBJEDNÁVANIE

Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke www.papuce.sk
b) e-mailom,
c) písomnou objednávkou,
d) osobne na adrese prevádzkovateľa,
e) telefonicky.

Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za papuče dohodnutú cenu.

Odoslanú objednávku potvrdí prevádzkovateľ po manuálnom skontrolovaní e-mailom alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať papuče v dohodnutej cene a čase podľa objednávky (mimo sviatkov a víkendov).

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu v nasledovných prípadoch do 7 dni.
V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, prevádzkovateľ zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode týchto Obchodných podmienok, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou).

Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo by nápis alebo obrázok na papučiach bol v rozpore zo zákonmi Slovenskej republike, mravnými alebo náboženskými pravidlami. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

CENY

Prevádzkovateľ je platcom DPH. 

Prevádzkovateľ balné neúčtuje.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

 

PLATBY

Kupujúci môže zaplatiť za objednávku:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na SK34 1111 0000 0015 3805 4005 v unicredit bank

b) priamym vkladom v hotovosti na účet prevádzkovateľa,
c) na dobierku,
d) poštovou poukážkou.

 

 DORUČENIE

Prevádzkovateľ zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) poštou
b) kuriérom


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši prevádzkovateľ po zaplatení škôd prepravcom.

Papuče sa nedoručujú cez sviatky a cez víkend.

 

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia papúč.

Papuče na vrátenie musia byť:
a) nepoužité,
b) nepoškodené,
c) kompletné,

d) zabalená v pôvodnom nepoškodenom obale,
e) vrátane priloženej kópie potvrdenej objednávky.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať prevádzkovateľa so písomnou žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu prevádzkovateľa - doporučene, s označením a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu papúč. (prevádzkovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením papúč (poštovné, poistenie, ...).

Po splnení podmienok podľa týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je prevádzkovateľ povinný:
a) prevziať papuče naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za papuče.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa týchto Obchodných podmienok nebude prevádzkovateľ akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a papuče budú vrátené na náklady kupujúceho naspäť.

 

REKLAMÁCIE

 

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky kupujúcemu.

Reklamovanú papuče je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu nepoškodenú, v originálnom balení.

 Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 7 dní odo dňa, kedy mali byť papuče doručené. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaných papúč musí byť doručená prevádzkovateľovi v určenej lehote.

Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Reklamácia sa vybavuje:
a) telefonicky,
b) e-mailom,
c) osobne.


V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k spokojnosti kupujúceho. Ak kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že papuče boli doručené riadne a včas.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Pokladňa

Kontaktujte nás

Telefón:0905 834 812

papuce@papuce.sk